Kate Swisher, Hazel Scher, Yoshi Shapiro, Farah Al-Qasi

Production

Show Name Role Dates
Rocky Horror Show Musician Oct 30 – 31, 2008